Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Punten uit het regeerakkoord 2017
Nieuws
Punten uit het regeerakkoord 2017
jan
1399112

Rechtstreeks gunnen van overheidsopdrachten aan werk/leer-bedrijven wordt moeilijker gemaakt.

Onder­steuning van kwetsbare mensen op weg naar werk en voor de integratie van statushouders.

Meer budget voor re-integratie in de Wajong en de WIA.

Aandacht voor aansluiting van speciaal-, praktijkonderwijs en MBO op de arbeidsmarkt. En Leven Lang Leren is ook een belangrijke ambitie.

Er komt een fiscaal vrijgestelde leerrekening via de werkgever. De werknemer stort hier ook geld op. Dit kan ten koste gaan van het scholingsbudget van de werkgever.

T+2 regel waarbij mensen die bij indiensttreding tot de doelgroep “banenafspraak” behoren maar na verloop van tijd groeien in loonwaarde en meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon en geen loonkostensubsidie meer nodig hebben blijven toch meetellen.

Het kabinet wil 'loondispensatie' invoeren voor mensen met een beperkt productievermogen. Tot nu toe krijgen deze werknemers een volwaardig minimumloon, waarbij de werkgever wordt gecompenseerd. In de nieuwe plannen worden zij ónder het minimumloon betaald, met eventueel een aanvulling tot uitkeringsniveau. Die mensen gaan er flink op achteruit en de armoedeval dreigt. Loondispensatie leidt tot veel extra bureaucratie, waarbij werknemers een deelsalaris krijgen en gemeenten dat moeten verrekenen met een eventuele aanvulling. Twee geldstromen maakt het niet eenvoudiger, en daar zit niemand op te wachten. Een zeer grote groep werknemers zal straks onder het minimumloon betaald worden. De bijstand dreigt zo het nieuwe minimumloon te worden. Werken loont dan dus niet. Economische zelfstandigheid en gelijkwaardigheid met andere collega's verdwijnt zo uit beeld. Een inclusieve arbeidsmarkt moet juist uitgaan van gelijkwaardige collega's.

20.000 extra nieuw beschut werkplekken. De extra middelen daarvoor komen vrij door loonkostensubsidies in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie.

De uitkering via de Ziektewetuitkering wordt voor uitkeringsgerechtigden lager door het schrappen van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Werkgevers betalen nu, als een werknemer na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, tien jaar lang een extra hoge premie. Dat wordt vijf jaar.

De loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van 2 naar 1 jaar.

Ontslag van vaste werknemers wordt makkelijker. Straks kan een stapeling van ‘gronden’ – problemen – worden aangevoerd als reden voor ontslag. Hier staat voor de werknemer tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de al bestaande transitievergoeding).

Vanaf de eerste dag in vaste dienst bouwen werknemers recht op een ontslagvergoeding op. Nu gebeurt dat pas na twee jaar. De transitievergoeding gaat voor elk jaar in dienstverband een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.

Er hoeft geen transitievergoeding betaald te worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is. Ook worden de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers ruimer en daarmee eenvoudiger.

Nu mag maximaal twee jaar met tijdelijke contracten bij één werkgever worden gewerkt. Dat wordt drie jaar.

Om flexwerk te ontmoedigen, wil de coalitie een hogere WW-premie voor tijdelijke contracten en een lagere voor vaste werknemers. 
 
Door een aanscherping van de keuringseisen worden minder werknemers volledig arbeidsongeschikt verklaard.

(Deels) gaan werken wordt straks afgedwongen via de hoogte van de uitkering (2019).

Zzp’ers die langer dan drie maanden voor een opdrachtgever werken en minder dan 125 procent van het minimumloon verdienen, zijn voortaan in vaste dienst. Voor zzp’ers die meer verdienen, wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ geïntroduceerd door de Belastingdienst.

In 2020 moet de pensioenpremie leeftijdsonafhankelijk worden. Daardoor gaat de pensioenpremie in 2020 omhoog.

Als een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjaarscontracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden.

Op 1 januari 2019 krijgen partners van jonge moeders vijf dagen betaald verlof en wie een kind adopteert zes weken vrij. Per 1 juli 2020 krijgen partners van jonge moeders zes weken verlof.

Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9% waardoor de boodschappen en kapper duurder worden.

Het aantal schijven voor de inkomstenbelastingen gaat van vier naar twee met een basistarief van 36,55% nu naar het hogere 36,93% en een toptarief van 49,5%.

De algemene heffingskorting, een bedrag dat je in mindering mag brengen op de te betalen belasting wordt met 350 euro verhoogd in 2021. In totaal kost dit de staat 3,2 miljard euro.

De regering wil vanaf 2020 het belastingvoordeel op bijvoorbeeld giften, lijfrentepremies en uitgaven voor ziektekosten, studie of kinderopvang in stappen verkleinen. Vanaf 2023 bedraagt het belastingvoordeel maximaal 37%. Nu is het belastingvoordeel afhankelijk van het belastingtarief waarin je valt. Heb je een hoog inkomen dan krijg je nog meer terug dan wanneer je een lager inkomen hebt.

De huurtoeslag wordt geleidelijk afgebouwd.

De zorgtoeslag voor alleenstaanden wordt lager door de veranderingen in de inkomstenbelasting. Partners met zorgtoeslag worden wel gecompenseerd (2019).

De kinderopvangtoeslag gaat omhoog (voor een totaal bedrag van 250 miljoen euro), net als de kinderbijslag (ook 250 miljoen euro, per saldo 85 euro per kind).

Milieuvervuilend gedrag wordt beprijsd door een “CO2-minimumprijs” in te voeren. Dit betekent ook dat de energiebelasting voor aardgas in de eerste schijf met 3 cent per kuub stijgt, en die voor stroom met 0,72 cent per kilowatuur daalt.

De vrijstelling voor de energiebelasting gaat met 51 euro omlaag naar 257 euro. Dit levert 393 miljoen euro aan extra belastinginkomsten op, waarvan burgers 337 miljoen euro betalen en bedrijven 56 miljoen euro.

Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terug dringen en mensen met schulden effectiever helpen. Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Specifieke aandacht zal uitgaan naar het verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden; het beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen; en het voorkomen van uithuiszettingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn.

De eigen bijdrage die hulpbehoevenden aan de gemeente betalen voor zorg thuis, wordt vervangen door een ‘abonnementstarief’ van maximaal 17,50 euro per vier weken.

Het eigen risico van de zorgverzekering wordt bevroren op 385 euro voor vier jaar. De premie voor de zorgverzekering stijgt de komende jaren door het bevriezen van het eigen risico.

€100 mln bezuinigen op de wijkverpleging.

Het kabinet gaat extra investeren in onafhankelijke cliëntondersteuning die de cliënt op weg helpt op verschillende levensgebieden (waaronder maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen en werk). Dit gebeurt in samenspraak met gemeenten en zorgkantoren, die deze functie moeten organiseren. Deze kabinetsperiode is hiervoor 15 miljoen euro per jaar beschikbaar, daarna 10 miljoen per jaar.

In het regeerakkoord staat dat met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders door middel van schrapsessies fors wordt ingezet op minder bureaucratie en minder regels.

Afbouw van beschermd wonen en waar mensen onder begeleiding kunnen wonen.

Cliënten van beschermd wonen gaan een lagere eigen bijdrage betalen. De eigen bijdragen voor Wlz-zorg en beschermd wonen (Wmo) worden verlaagd. De vermogensbijtelling voor eigen bijdragen in het verzorgingshuis (Wlz-instelling) daalt van 8% naar 4% (2019). Hiervoor is in 2018 19 miljoen euro, en in 2019 49 miljoen euro, en in 2020 en 2021 34 miljoen euro beschikbaar.

Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben. Voor GGZ-cliënten die buiten een instelling wonen is een integrale aanpak nodig van gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars over zorg, ondersteuning, participatie, schuldaanpak, scholing en huisvesting, met aandacht voor de omwonenden.

De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van €1500 naar €1700 per jaar (2019).

======== dit naast de andere zaken: =======

Mensen met een Wajong uitkering, de uitkering voor gehandicapten/chronisch zieken / stoornissen en die de beoordeling arbeidsvermogen hebben gekregen worden 7% tot 17% gekort per 1-1-2018.

Afspraak was nieuwe banen te creëren voor Wajongers en de bestaande banen te behouden. Er zijn onvoldoende nieuwe banen gecreëerd. De overheid heeft haar quotum nieuwe banen niet gehaald.  Er zijn nieuwe groeperingen aan de banenafspraak zijn toegevoegd waardoor de hoeveelheid nieuwe banen voor Wajongers werd verkleind. Er zijn banen overgeheveld en als nieuwe banen geteld, terwijl het bestaande banen waren. Er zijn WSW detacheringen als nieuwe banen geteld, terwijl Wajongers in dienst van het WSW bedrijf blijven.

De Wajong is een voorschot geworden, hoeveel mensen na de definitieve vaststelling terug moeten betalen en daardoor in de problemen komen is onbekend.

Door de aanpassing schattingsbesluit per 1-7-2015 zijn Wajongers naar een lagere arbeidsongeschikheidsklasse gegaan en daardoor gekort. De geschatte besparing was 8 miljoen.

De afgelopen jaren is de algemene tegemoetkoming Wtcg en de Compensatie eigen risico (Cer) afgeschaft. De fiscale aftrek voor uitgaven aan specifieke zorgkosten is aangepast. De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten is verlaagd van € 342,00 in 2013 naar € 176,27 in 2017. De afgelopen jaren is gekort  op huishoudelijke hulp en begeleiding, ggz. Het mantelzorg compliment is na de gemeente gegaan met nu een strengere beoordeling, waardoor een deel van het mantelzorgcompliment naar salarissen van ambtenaren gaat en minder naar mensen waarvoor het is bedoeld.

Door de toename van beoordelingen, keuringen en indicaties van UWV, gemeente, zorgkantoren/ziektekostenverzekering, CIZ, etc nemen de kosten van de zorg toe. Vaak zijn medische rapporten nodig als ondersteuning voor beslissingen. Het komt ook voor dat huisartsen niet doorverwijzen naar specialisten omdat er geen behandeling is die zorgt voor verbetering, terwijl medische rapporten nodig zijn voor de beoordelingen, keuringen en indicaties.

Voor Wajongers neemt de stress en de confrontaties met handicap / chronische ziekte/ stoornis toe door de beoordelingen, keuringen en indicaties. De gezondheid van de Wajongers gaat hierdoor achteruit en de zorgkosten nemen toe.

De bezwaar- en beroepkosten worden hoger door de hogere complexiteit van wet- en regelgeving voor Wajongers. De advocaatkosten nemen toe. Het wordt moeilijker voor de Wajongers hun recht te halen en te krijgen.

Voor Wajongers is het steeds moeilijker om de consequenties van beslissingen te doorzien door de toename van complexiteit. De kans op foute beslissingen door Wajongers neemt toe. Zij krijgen te maken met veel instanties, waarvoor formulieren moeten worden ingevuld, rapportages en documenten moeten worden opgevraagd, gekopieerd en opgestuurd, op gesprekken moeten komen, afspraken nakomen. Ook de apathie neemt toe, het is te moeilijk en teveel.

Onbekend is hoeveel extra overlast, criminaliteit en extra werk voor politie, schuldsanering  en zorg en hulp instanties alle wijzigingen en kortingen tot gevolg heeft.

===

Middellangetermijnverkenning 2018-2021:

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf

Belastingen gaan structureel niet omlaag. De structurele werkgelegenheid blijft gelijk.

De hogere inkomens profiteren van het verminderen van de belastingschijven, maar dit wordt getemperd door allerlei andere maatregelen.

Pagina's

Hoi Jan,

Goed overzicht, volgens mij dekt het alles waar wajongers mee te maken kunnen krijgen. Paar puntjes ter verduidelijking van je samenvatting:

- Zoals ik het regeerakkoord lees geldt de nieuwe loondispensatie niet voor wajongers, aangezien de wajong geen gemeentelijke voorziening is. Ik ben het wel volledig eens met je analyse van de effecten.

- Loon doorbetaling bij ziekte door kleine werkgevers wordt na een jaar overgenomen door het UWV. De werknemer houdt in principe dezelfde rechten (dus loon doorbetaling, maar ook ontslagbescherming en reïntegratie) als bij een grote werkgever.

- De geleidelijke afbouw van huurtoeslag houdt in dat de "harde inkomensgrens" verdwijnt. M.a.w. als men ook maar een euro boven de inkomensgrens verdient men niet ineens honderden euro's aan toeslag kwijtraakt.

Ik kan niet direct zeggen of dit regeerakkoord echt slecht zal uitpakken voor uitkeringsgerechtigden. Wel dat de huurtoeslag iets lager wordt, doordat de indexatie van de normhuur in de huurtoeslag niet meer aan de ontwikkeling van de bijstandsuitkering wordt gekoppeld, maar aan de gemiddelde huurverhoging. De normhuur is het gedeelte van de huur die je zelf moet betalen. Verder dat er bespaard wordt op de zorgtoeslag voor alleenstaanden. Wel dat vooral de BTW-verhoging en de forse verhoging van de energiebelasting er fors op in zullen hakken. Woon je in een slecht geïsoleerd huis, dan kan dat erg nadelig zijn.

Positieve punten van het regeerakkoord vind ik dat er meer geld komt voor beschutte werkplekken en dat de stapeling aan eigen bijdrages in de zorg wordt aangepakt.

Laatst gewijzigd op: 17 oktober 2017 16:55

Kan iemand deze even uitleggen? Ik dacht dat het over 5% ging (maar wat onder de streep neerkomt op een percentage richting de 7%)?
"Mensen met een Wajong uitkering, de uitkering voor gehandicapten/chronisch zieken / stoornissen en die de beoordeling arbeidsvermogen hebben gekregen worden 7% tot 17% gekort per 1-1-2018."

quote:

In het originele topic schreef jan:

(Deels) gaan werken wordt straks afgedwongen via de hoogte van de uitkering (2019).

In het regeerakkoord en de CPB-doorrekeningen daarvan lees ik nergens over het verlagen van uitkeringen, anders zouden uitkeringsminima er echt op achteruit gaan, wat volgens het regeerakkoord niet het geval is. Of is dit aangehaalde zinnetje alleen maar voor de WIA, daar staat wel wat over vermeld dat daarin de prikkel om vanuit de WIA te gaan werken, groter wordt.

Nou sorry om dit te zeggen: Maar dat werken onder Wettelijk Minimumloon is wel degelijk geschrapt hoor

De vraagteken blijft alleen nog steeds of dat ook voor de Wajongers geld

2019

Vanaf 1 januari 2019 gaat het sociaal minimum voor alleenstaand-woningdelers omlaag naar ongeveer de helft van het minimumloon. [UWV]

Een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen wordt ingevoerd van 17,50 euro per vier weken. [CAK/SVB]

Laatst gewijzigd op: 03 oktober 2018 14:40

quote:

Op 3 oktober 2018 schreef jan het volgende:

Vanaf 1 januari 2019 gaat het sociaal minimum voor alleenstaand-woningdelers omlaag naar ongeveer de helft van het minimumloon.

Is dit hetzelfde als de Kostendelersnorm in de Participatiewet/Bijstand?

Nee, de leefsituatie, waaronder alleenstaand-woningdelers, is van belang voor de UWV toeslag. Het is iets anders dan de Kostendelersnorm in de Participatiewet/Bijstand.

quote:

Op 3 oktober 2018 schreef jan het volgende:

Nee, de leefsituatie, waaronder alleenstaand-woningdelers, is van belang voor de UWV toeslag. Het is iets anders dan de Kostendelersnorm in de Participatiewet/Bijstand.

Heeft het ook gevolgen voor de hoogte van de Wajong zelf wanneer je alleenstaand-woningdeler bent?

Pagina's


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!