Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Jaarverslag UWV 2018
Nieuws
Jaarverslag UWV 2018
jan
631010

Een aantal punten uit het Jaarverslag UWV 2018
https://jaarverslag.uwv.nl/

Eerste betaling Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn: 90%

Wajong: omvang voorraad uit te voeren vraaggestuurde en professionele herbeoordelingen: 700

Aantal geplaatste Wajongers: 9.000
(Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden voor minimaal twaalf uur per week hebben aanvaard).

Wajong: Nieuwe uitkeringen: 5.202
Wajong: Beëindigde uitkeringen: 6.535
Wajong: Lopende uitkeringen: 245.097

Herbeoordelingen: 35.015
Beoordelingen integrale activering Wajong: 1.288

Wajong 2015
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015, ingegaan op 1 januari 2015) is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Het aantal nieuwe Wajong-uitkeringen is daardoor met ingang van 2015 fors afgenomen.

Vanaf 2019 krijgen we ook extra budget voor onze dienstverlening aan mensen met een WIA/WGA- en Wajong-uitkering.

We hebben met het ministerie afgesproken dat we minimaal één keer per jaar contact hebben met alle Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie een re-integratietraject is ingekocht. In 2018 hebben we minimaal één keer contact gehad met 81% van de Wajongers die in aanmerking komen voor onze dienstverlening. Dit relatief lage aantal komt voor een deel doordat Wajongers soms niet of moeilijk bereikbaar zijn. Het percentage is 94% wanneer we de Wajongers buiten beschouwing laten die eerder hebben afgezien van dienstverlening. Deze groep benaderen we sinds half juli 2018 opnieuw met een dienstverleningsaanbod., Daar gaan we mee door in 2019.

We sturen op een sluitende dienstverlening. Daarbij maken onze adviseurs werk na ieder contactmoment met de klant een afspraak over aanvullende dienstverlening en/of een afspraak om de voortgang van de terugkeer naar werk te bespreken.
We koppelen daarbij handhaving aan dienstverlening.

We onderzoeken welke activiteiten ze wel moeten (kunnen) registreren, zodat er beter zicht is op hoeveel uren dienstverlening ze daadwerkelijk per klant besteden.
Inzet van ondersteunende middelen (BI-tools) waarmee wij ons inzicht vergroten in onder andere (de sluitendheid van) onze dienstverlening en hoe we onze medewerkers en middelen daarvoor het beste kunnen inzetten.

Inrichten van bedrijfsbureaus in de regio’s die de uitvoerende collega’s ondersteunen bij het plannen en de logistiek van hun werkzaamheden en die hun meer inzicht verschaffen. We zijn daar medio oktober mee begonnen.

Onze medewerkers moeten weten wat voor wie op welk moment werkt.

Op deze manier brachten we in 2018 ICT-werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures en oudere ICT’ers en Wajongers bij elkaar. Ook zoeken we de samenwerking met private partijen. Zo hebben we in 2018 met Randstad een convenant afgesloten om de komende twee jaar werkzoekenden met een uitkering op te leiden voor functies waar veel vraag naar is. Tijdens de omscholing hoeven de werkzoekenden niet te solliciteren en behouden ze hun uitkering. Als ze klaar zijn, krijgen ze via Randstad een baan aangeboden.

In 2018 zijn we gestart met het nieuwe dienstverleningsmodel Wajong. Centraal hierin staat dat we álle Wajongers met arbeidsvermogen actueel in beeld hebben, ongeacht of zij een uitkering op grond van de oude Wajong of de Wajong 2010 ontvangen. Dat doen we onder andere door gesprekken met hen te voeren. We hebben minimaal één gesprek gevoerd met 38.200 van de 47.200 Wajongers met arbeidsvermogen die niet werken of voor wie niet een re-integratietraject is ingekocht. De overige 9.000 zijn voornamelijk Wajongers die eerder hebben afgezien van dienstverlening. Verder speelt mee dat sommige Wajongers erg moeilijk te bereiken zijn. Tijdens de gesprekken nemen we hun actuele situatie door en bespreken we hoe wij hen desgewenst kunnen ondersteunen richting betaald werk en ook wat hun verplichtingen zijn. Gemiddeld hebben we 1,6 gesprek per Wajonger gevoerd. We willen ook de 61.300 Wajongers die al werken ondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat ze aan het werk blijven. In 2019 formuleren we hiervoor een nadere aanpak. Wajongers worden vaak op een tijdelijk contract aangenomen. Daarom monitoren we hen actief en nemen we contact op met Wajongers van wie het contract afloopt, zodat we hen kunnen ondersteunen bij een eventuele contractverlenging of wanneer het contract wordt beëindigd. Mede dankzij deze inspanningen zijn in 2018 6.900 contractverlengingen tot stand gekomen. We monitoren Wajongers ook met het oog op de rechtmatigheid van hun uitkering. Wanneer we vermoeden dat de gezondheidssituatie van de Wajonger is veranderd, of als er onduidelijkheid is over diens re-integratiemogelijkheden, bespreken de arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts dit samen. Deze werkwijze heeft in 2018 geleid tot 400 aanvragen voor een Wajong-herbeoordeling. Daarvan zijn er ruim 300 uitgevoerd, de overige bijna 100 werden ingetrokken, bijvoorbeeld wegens het overlijden van de Wajonger.

We benaderen werkgevers actief om meer werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Naast Wajongers met arbeidsvermogen betreft dit andere groepen die zijn opgenomen in het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak. Werkgevers kunnen vacatures die geschikt zijn voor kandidaten uit het doelgroepregister aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. De medewerkers van de Werkgeversservicepunten selecteren ook zelf vacatures die zij geschikt achten en koppelen hieraan vervolgens kandidaten. Werkgevers die kandidaten zoeken, kunnen gebruikmaken van de Kandidatenverkenner. Daarmee kunnen ze anonieme profielen bekijken en bewaren van mensen die vallen onder de banenafspraak en vervolgens via het Werkgeversservicepunt met potentiële kandidaten in contact komen. We zetten ook instrumenten in als jobcarving, waarmee we inzichtelijk maken welke (mogelijk) geschikte taken op elementair niveau uit een of meer functies kunnen worden herverdeeld en ondergebracht in nieuwe functies voor werkzoekende kandidaten.

Een werkgever die een Wajonger in dienst neemt die een lagere loonwaarde heeft dan een werknemer zonder arbeidsbeperking, kan deze (tijdelijk) minder dan het minimumloon betalen. UWV compenseert dan het verschil met het minimumloon. De hoogte van deze uitkering, de zogeheten loondispensatie, is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer. Een arbeidsdeskundige van UWV stelt de loonwaarde van de Wajonger vast door diens arbeidsprestaties te vergelijken met die van een werknemer zonder arbeidsbeperking. Ook zetten we een jobcoach in voor Wajongers die professionele begeleiding op de werkplek nodig hebben.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen die sinds 2015 zijn ingestroomd. Vanuit de Programmaraad (een samenwerkingsverband van VNG, Divosa, Cedris en UWV) zijn speciale teams beschikbaar die gemeenten kunnen helpen bij het opstellen van de klantprofielen voor hun arbeidsbeperkte klanten. Veertien gemeenten uit acht verschillende arbeidsmarkregio’s hebben gebruik gemaakt van het aanbod van UWV om hun klantprofielgegevens door de speciale teams in te laten voeren in Sonar, het hiervoor bestemde systeem. Inmiddels zijn vrijwel alle 35 arbeidsmarktregio’s in meer of mindere mate bezig met het zelf aanmaken van profielen voor Sonar. Eind 2018 stond er van 86.638 kandidaten een volledig ingevuld profiel in Sonar. De meerderheid van deze profielen is van Wajongers, 6.322 profielen zijn gemeentelijk. We blijven de gemeenten hulp bieden om hun kandidaten inzichtelijk te maken.

In 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken om in de periode van 2014 tot 2026 in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: 100.000 door het bedrijfsleven en 25.000 door de overheid. Begin juli 2018 heeft het ministerie van SZW de derde Landelijke monitor banenafspraak gepubliceerd en de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de banenafspraak. UWV heeft de gegevens voor deze monitor eind juni geleverd. Deze derde meting laat zien dat de marktsector met 30.432 banen de afspraken voor eind 2017 (23.000) ruimschoots heeft gehaald. De overheidssector blijft met 6.471 extra gecreëerde banen achter op de gestelde norm (10.000). In totaal zijn er wel bijna 4.000 meer extra banen gecreëerd dan het kabinet en sociale partners in 2013 als tussentijdse doelstelling met elkaar afspraken. In oktober 2018 heeft de Tweede Kamer een motie aanvaard om het onderscheid tussen bedrijfsleven en overheid los te laten. UWV creëert ook zelf arbeidsplekken in het kader van de banenafspraak, zie paragraaf 5.1, onder het kopje Diversiteit en inclusiviteit.

De totale uitgaven ingekocht re‑integratiediensten in 2018 waren € 85,4 miljoen. 39% is uitgegeven aan re‑integratiedienstverlening voor Wajongers.
Aantal ingekochte re-integratiediensten (incl. IPS), oWajong/Wajong 2010: 10.202
Van de in 2017 gestarte trajecten heeft 44% tot een plaatsing geleid.

In 2018 hebben we 47.903 werkvoorzieningen ingezet voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitgaven voor deze voorzieningen bedroegen in 2018 € 75,6 miljoen en blijven daarmee ruim binnen het beschikbare budget van € 85,0 miljoen. De uitgaven zijn gedaald doordat we minder externe jobcoaching hebben ingekocht en de prijs voor vervoersvoorzieningen gemiddeld lager was dan vorig jaar.

In 2018 hebben we 6.276 onderwijsvoorzieningen toegekend. Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten (Afj). We hebben in 2018 € 24,8 miljoen aan voorzieningen uitgegeven: € 23,4 miljoen voor de klant en € 1,4 miljoen voor uitvoeringskosten. Het bedrag van € 23,4 miljoen voor de klant bestond uit € 11,7 miljoen voor intermediaire voorzieningen (vooral doventolken), € 4,0 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 7,7 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto). De uitgaven over 2018 waren iets hoger dan in 2017 (€ 24,6 miljoen, waarvan € 23,1 miljoen voor de klant en € 1,5 miljoen voor uitvoeringskosten).

Op 1 juli 2018 is de Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV van start gegaan. Deze regeling loopt tot en met 2020. In totaal is hiervoor € 30 miljoen inclusief uitvoeringskosten beschikbaar gesteld: € 8 miljoen voor 2018 (waarvan € 0,7 miljoen voor uitvoeringskosten), en voor beide volgende jaren elk € 11 miljoen.
Tot en met december 2018 zijn 753 scholingen ingekocht voor een bedrag van in totaal € 1,64 miljoen.

Gebleken is dat ruim 81% van de aanvragers het bedrag van de scholingsvoucher voor de aangevraagde opleiding heeft gebruikt. 3% van de aanvragers heeft het bedrag aan UWV teruggestort, omdat ze zelf hadden besloten de opleiding niet te volgen. Bij 16% van de aanvragers bleken de scholingsvouchers niet aan de opleiding te zijn besteed, of kon de juiste besteding niet worden vastgesteld omdat ze niet meewerkten aan het onderzoek. Deze aanvragers hebben een herziene beslissing ontvangen. In januari 2019 is gestart met de terugvordering. Het totaal terug te vorderen bedrag is € 5,5 miljoen.

We verlenen bijvoorbeeld een voorschot of verwijzen de klant door naar een budgetcoach. Klantadviseurs van ons Klantencontactcentrum kunnen daarvoor de hulp van een speciaal team in Goes inroepen. In een pilot onderzoeken we enerzijds hoe medewerkers (dreigende) schuldproblematiek kunnen herkennen en welke meerwaarde het heeft als alle UWV’ers klanten met schulden voor maatwerk kunnen aanmelden. Anderzijds beproeven we de mogelijkheden om klanten met problematische schulden, met hun uitdrukkelijk instemming, via een zorgvuldige overdracht aan de gemeente over te dragen voor schuldhulpverlening. Deze pilot is begin 2018 gestart in Groot-Amsterdam en is in het najaar van 2018 uitgebreid met Zuid-Limburg.

Uit het onderzoek over 2017 blijkt dat Wajong (82%) op de hoogte zijn van hun plichten. Ook blijkt dat Wajongers de pakkans op 79% inschatten.

De tijdige afhandeling van zowel telefonie als digitale berichten stond in 2018 onder druk. De bereikbaarheid en de wachttijden van onze Klantencontactcentra hadden niet het gewenste en afgesproken niveau. Oorzaak was het vertrek van veel ervaren medewerkers van onze Klantencontactcentra.

Ontvangen bezwaren Arbeidsongeschiktheidswetten: 31.700
Afgehandelde bezwaren Arbeidsongeschiktheidswetten: 31.600

In 2018 heeft een pilot plaatsgevonden met een abonnementenservice voor de toeslagen. Met een abonnement op een bepaalde gebeurtenis ontvangen afnemers automatisch een bericht als die gebeurtenis zich bij een van hun klanten voordoet. In de pilot ging het om de gebeurtenis ‘Nieuwe of hervatte betalingen loon sv’ in het kader van de toekenning van toeslagen. Aan de hand van de berichten kunnen burgers worden aangezet om loonwijzigingen door te geven aan de Belastingdienst, zodat de toeslag wordt aangepast aan de nieuwe situatie. De resultaten zijn positief gebleken. Bij de ontvangende partij moet geautomatiseerde verwerking van de berichten nog ingeregeld worden. Indien gewenst kan de abonnementenservice daarna in gebruik worden genomen.

Met het digitaal verzekeringsbericht van UWV aan de hypotheekverstrekker verstrekt het UWV gegevens van de hypotheekaanvrager voor de aanvraag van een hypotheek.

Met de begin november 2018 opgeleverde nieuwe service Application to Application (A2A) komt UWV verder tegemoet aan de behoefte van gegevensafnemers om gegevens geautomatiseerd te ontvangen en te verwerken. A2A is ook geschikt gemaakt om met semi-overheidsorganen zoals de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) kleine bestanden via het internet uit te wisselen.

In de eerste maanden van 2018 hebben we het lage-inkomensvoordeel voorlopig berekend. Alle 93.600 werkgevers die volgens de polisadministratie in aanmerking komen hebben vervolgens tijdig, voor 15 maart 2018, een voorlopige berekening ontvangen voor in totaal circa 400.000 werknemers. Werkgevers hadden tot en met 1 mei 2018 de tijd om de bedragen te controleren en eventuele correcties in de aangifte loonheffingen door te geven. UWV heeft op basis van de gegevens in de polisadministratie per 1 mei de definitieve berekeningen doorgegeven aan de Belastingdienst, die de definitieve beschikkingen vervolgens heeft verstuurd. In september is € 479,3 miljoen uitbetaald aan bijna 93.700 werkgevers voor bijna 413.600 werknemers. Vanwege de correcties die ze hadden doorgegeven hebben driehonderd werkgevers geen definitieve beschikking ontvangen, hierover zijn ze per brief geïnformeerd.

Werknemers die loonkostenvoordeel willen ontvangen, moeten hiervoor een doelgroepverklaring aanvragen. In 2018 heeft UWV circa 40.000 aanvragen ontvangen. Hiervan is het grootste gedeelte ingediend door een gemachtigde; dit is in de meeste gevallen de werkgever. Van gemeenten ontvingen we in 2018 755 kopieën van een doelgroepverklaring. Dit aantal blijft ondanks herhaaldelijke initiatieven achter bij de schatting van 2.000 tot 5.000 op jaarbasis. Uit een eerste onderzoek blijkt dat gemeenten nog onvoldoende weten hoe en waar ze loonkostenvoordeel moeten aanvragen. We doen verder onderzoek naar de oorzaken en naar mogelijke oplossingen. Om meer aanvragen voor een doelgroepverklaring te kunnen toekennen, is per 1 januari 2019 in de Wtl geregeld dat bij aanvragen voor een loonkostenvoordeel wordt bekeken of de desbetreffende persoon in de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking voldoet aan de voorwaarden voor een doelgroepverklaring.

Voor Wajongers met arbeidsvermogen is de uitkering met ingang van 1 januari 2018 verlaagd van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Deze Wajongers zijn via verschillende kanalen geïnformeerd dat zij in verband met deze verlaging mogelijk recht hebben op een toeslag volgens de Toeslagenwet.

Het kabinet wil het met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen vast in dienst te nemen en een betere balans aanbrengen tussen flexibele arbeidscontracten en vaste dienstverbanden. De wet regelt onder andere dat voor werknemers die met een payrollovereenkomst werkzaam zijn, de primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden gelden van het bedrijf waar zij werken. Een werknemer bouwt vanaf de eerste dag van de dienstbetrekking recht op transitievergoeding op. De opbouw van de transitievergoeding voor langere dienstbetrekking wordt lager. Ook regelt de Wab dat de maximumtermijn van de zogenoemde ketenbepaling wordt verlengd tot drie jaar. In die periode mogen drie contracten voor bepaalde tijd worden aangegaan. UWV heeft in 2018 via een uitvoeringstoets de consequenties voor de uitvoering van de wet in kaart gebracht. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking.

De implementatie vereenvoudigen voor de beslagvrije voet zal achttien maanden vergen en is voorzien per 1 januari 2021.

In 2018 ontvingen we 240 meldingen van mogelijke integriteitsschendingen. In 199 gevallen ging het om een UWV-medewerker en 41 keer waren het klanten of derden.

Belangrijk programma in deze nieuwe agenda is ‘Weten wat werkt’ in het bijzonder bij de dienstverlening aan mensen met een arbeidshandicap. In de eerste maanden van 2018 hebben we de plannen voor dit programma met het ministerie van SZW uitgewerkt. Inmiddels is onderzoek naar de werking van jobcoaching gestart. Ook loopt er onderzoek naar de effectiviteit van een specifieke interventie om mensen met ernstige psychische klachten aan werk te helpen. Verder zijn er onderzoeken naar de effectiviteit van Wajong en WGA-dienstverlening in voorbereiding, die starten in de loop van 2019.

Het plaatsen van vacatureteksten blijkt de belangrijkste wervingsmethode voor werkgevers. Dit doen zij vaak in combinatie met andere wervingsmethoden, zoals het zelf actief benaderen van kandidaten of het inschakelen van een externe organisatie. Werkgevers verwachten in de toekomst niet wezenlijk anders te gaan werven. Wel leggen zij een sterker accent op sociale media bij het zelf actief benaderen van kandidaten.

Tot 2018 bestond er een tekort aan arbeidsdeskundigen. De werving van nieuwe arbeidsdeskundigen is in 2018 succesvol verlopen. Hierdoor is het tekort grotendeels verholpen. Het is in 2018 goed gelukt artsen binnen te halen: eind 2017 hadden we 840 fte’s aan verzekeringsartsencapaciteit, eind 2018 was dat aantal opgelopen tot 905 fte’s (inclusief de extra capaciteit dankzij taakdelegatie). Daarmee is de inzetbare capaciteit echter niet evenredig vergroot. Een deel van die capaciteit is nodig om de vele nieuwe artsen op te leiden.

In 2018 had ons Klantencontactcentrum te maken met personeelstekorten. Ondanks verschillende maatregelen om de capaciteit op orde te krijgen, zijn we in 2018 geconfronteerd met onder andere een hoge uitstroom van klantadviseurs. De huidige uitzendpartners bleken onvoldoende in staat om voldoende nieuwe mensen te leveren en flexkrachten te motiveren om te blijven. We gaan andere afspraken met de uitzendpartijen maken over de gewenste kwaliteit en kwantiteit. Ook in de eerste maanden van 2019 is er nog een tekort aan klantadviseurs.

Financiële vaste activa (2)
Dit betreft nog te verrekenen rijksbijdragen met het ministerie van SZW, respectievelijk € 141 miljoen voor de Wajong en € 22 miljoen voor de Toeslagenwet. Het eerstgenoemde bedrag kan door ons direct worden opgeëist, zodra door wet- en regelgeving het Afj wordt opgeheven of de Wajong wordt ingetrokken. Voor het tweede genoemde bedrag geldt eenzelfde situatie voor het Toeslagenfonds en/of de Toeslagenwet. De vordering heeft hierdoor een langlopend karakter. Over de vordering wordt door het ministerie van SZW geen rente vergoed.

Uitkeringsdebiteuren: 308 miljoen
De uitkeringsdebiteuren hebben betrekking op terug te vorderen uitkeringen, bijbehorende sociale lasten en boetes. In het saldo uitkeringsdebiteuren zijn tevens het verhaal van uitkeringen WW en WGA op respectievelijk overheidswerkgevers en werkgevers eigenrisicodrager WGA alsmede het verhaal van uitkeringen betaald voor andere EU-landen (EU-Verordening nr. 883/2004) opgenomen.

Nog te betalen uitkeringen: € 1.425 miljoen
De post ‘Nog te betalen uitkeringen’ bestaat uit € 794 miljoen vakantiegeldverplichtingen en € 534 miljoen nog te betalen uitkeringen over 2018 die in 2019 zijn vastgesteld, alsmede crediteuren inzake uitkeringen die betaald zijn door andere EU-landen (EU-Verordening nr. 883/2004). Daarnaast is in deze post € 97 miljoen opgenomen inzake de verplichting voor de Compensatieregeling ZEZ. Voor een nadere uiteenzetting van deze regeling wordt verwezen naar de toelichting op de resultaatpost ‘Uitkeringen (12)’.

Overige schulden en overlopende passiva: € 62 miljoen
Hieronder zijn opgenomen de nog te betalen re-integratielasten, en rekeningen-courant met derden. Verder gaat het om uitkeringen en overige schulden waarvan de betaling en/of administratieve verwerking nog niet heeft plaatsgevonden.

Wajong uitkeringen: € 2.968 miljoen

Anderzijds heeft de verlaging van uitkeringen van Wajongers met arbeidsvermogen per 1 januari 2018 van 75 naar 70% effect gehad op de Toeslagenwet-uitgaven. Deze verlaging leidt tot een toename van de toeslagen op deze moederwet van € 21 miljoen in 2017 naar € 31 miljoen in 2018.

@jan

Bedankt voor je samenvatting van het Jaarverslag UWV 2018. Nuttig voor andere forumleden :)

Wauw, Jan. Wat een goed stuk werk!
Die Wab-wet lijkt me iets om in de gaten te houden, al weet ik niet precies wat :-) google levert tal van links, dat wel.
Dat de toeslagenwet omhoog zou gaan, was te voorzien.
Ik vraag me alleen af of het UWV het nog doorheeft dat het hier over mensen gaat, kwetsbare, ook nog. Het is natuurlijk een jaarverslag, en uitermate zakelijk.
Vooral de zin "dienstverlening en handhaving", m.a.w. we weten wat dat betekend. Als we niet meewerken, worden we gekort. Op een uitkering van 70-75% van het minimumloon. Ik kan me voorstellen dat je daar toe overgaat in extreme gevallen van duidelijke werkweigering terwijl er wel degelijk mogelijkheden zijn. De ervaring leert dat het ook om veel minder extreme gevallen gaat. Toch blijf ik dit vreemd vinden. We hebben geen misdaad gepleegd. We zijn ziek geworden of gehandicapt geboren. Mag er een strafrecht buiten het strafrecht bestaan?

Laatst gewijzigd op: 25 april 2019 19:37

Maar liefst 52 profielgegevens worden (straks) opgeslagen!

Gegevensuitwisseling UWV, werkbedrijf & gemeenten

Het project ‘Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) beoogd vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te laten aansluiten voor de publieke en private arbeidsbemiddelaars door verbetering van de onderliggende gegevensuitwisseling.

Daarbij gaat het om profielgegevens, vacaturegegevens en procesgegevens.

Presentatie over de systematiek, samenwerkende organisaties en welke (profiel)gegevens worden geïmporteerd, ingelezen en gekoppeld. Vanuit de implementatie wordt de toepassing en werking binnen Rijnvicus toegelicht.
Danny Blom, landelijk adviseur samenwerking gemeenten (UWV) en Martine Smit, projectleider afdeling arbeidsparticipatie (Rijnvicus).
https://www.inclusiefwerkt.nl/wp-content/uploads/2019/10/Gegevensuitwiss...

Risicoprofileringssysteem SyRI komt uit de koker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en koppelt databestanden van de overheid.

SyRI stamt uit 2013 en is bedoeld om fraude met sociale voorzieningen op te sporen. Dat gebeurt door gegevens van burgers uit allerlei overheidsdatabases te koppelen en daar een algoritme op los te laten. Dat levert risicoprofielen op van personen met een verhoogd risico op fraude. De Sociale Verzekeringsbank (die kindertoeslag en AOW uitbetaalt), Belastingdienst, IND, UWV en de Inspectie SZW zijn alle op SyRI aangesloten. Om SyRI te gebruiken moeten gemeenten een samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangaan.

1

Inbreuk op privacygrondrechten is toegestaan, maar alleen bij een dwingende maatschappelijke noodzaak en als rekening wordt gehouden met de proportionaliteit. Bij SyRI is die noodzaak niet aangetoond en is geen proportionaliteitsafweging gemaakt. Ook is SyRI in strijd met de vereiste dat burgers kunnen voorzien waarvoor hun persoonsgegevens worden gebruikt.

Als de rechter een streep door SyRi zet – en dat acht hij waarschijnlijk – dan trekt de rechter ook de bodem weg onder vergelijkbare ‘overheidsdatakoppeldrang’. Zo ligt momenteel het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden ter advies bij de Raad van State. Dat moet er voor zorgen dat ook data van private partijen zoals banken kunnen worden gebruikt.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/28/willen-we-dat-de-overheid-zo-met-bu...

2

Overheid stopt met omstreden computersysteem SyRI na uitspraak rechter
https://www.trouw.nl/nieuws/overheid-stopt-met-omstreden-computersysteem...

Hoe een omstreden ‘fraudescorekaart’ voor bijstandsaanvragen werd opgedoekt.
https://www.trouw.nl/economie/hoe-een-omstreden-fraudescorekaart-voor-bi...

35.447 Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Met dit voorstel wordt voorzien een juridische grondslag om persoonsgegevens systematisch te delen en te verwerken, waaronder door profilering. Bij algemene maatregel van bestuur (amvb) wordt bepaald welke samenwerkingsverbanden onder deze kaderwet zullen vallen. Dan vindt ook de aanwijzing van de deelnemende partijen plaats, de concretisering van het zwaarwegende algemene belang waarvoor persoonsgegevens mogen worden verwerkt en de werkwijze van het samenwerkingsverband.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35447_wet_gegevensverwerking_door


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!