Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Beoordeling van je arbeidsvermogen > Hoe zit het met thuisstudie en Wajong?
Beoordeling van je arbeidsvermogen
Hoe zit het met thuisstudie en Wajong?
jan
32374

Hoe zit het met thuisstudie en Wajong?

Bij mij zijn er onduidelijkheden wat er wel of niet geldt voor thuisstudies als je een Wajong uitkering hebt. Ik heb hieronder het één en ander gezet en zou graag zaken die onjuist zijn of te ongenuanceerd zijn verbeteren. Alle hulp is welkom!

Thuisstudies voor je hobby of sport hoef je niet aan het UWV door te geven. Je Wajong wordt niet gekort of stopgezet als het voor een hobby of sport is.

Thuisstudies voor vrijwilligerswerk die gericht zijn om beter je vrijwilligerswerk te doen zijn te beschouwen als hobby en hoef je niet aan het UWV door te geven, tenzij het een beroepsgerichte thuisstudie of een voorbereidende thuisstudie is.

Een beroepsgerichte thuisstudie of een voorbereidende thuisstudie moet je via een wijzigingsformulier doorgeven aan het UWV, ook als je alles zelf betaalt. Ook het slagen of stoppen moet je weer doorgeven aan het UWV (staat dit in de wet- of regelgeving?).

Het volgen van een thuisstudie of het afronden van een thuisstudie kan een aanwijzing zijn dat er wel arbeidsvermogen is. Het kan zijn dat je opnieuw een beoordeling op arbeidsvermogen door het UWV krijgt, maar dat hoeft niet.

Het is mogelijk dat je na het volgen van een thuisstudie opnieuw wordt beoordeeld. Het UWV gaat dan kijken of de opleiding je heeft geholpen bij jouw re-integratie. Het UWV bekijkt ook of de opleiding van invloed is geweest op het krijgen of verliezen van arbeidsvermogen. Dit kan per persoon verschillen en wordt dan ook per situatie apart bekeken.

===
Per 1-1-2019
Vanaf 1 januari 2019 is het van belang of je daadwerkelijk studiefinanciering of een tegemoetkoming ontvangt en niet meer of er aanspraak bestaat op studiefinanciering of een tegemoetkoming. De soort studie of opleiding die je volgt of gaat volgen is dus niet meer van belang.

Krijg je dus geen studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren voor je opleiding en ontvangen je ouders geen kinderbijslag meer voor jou? Dan heeft de opleiding die je volgt geen gevolgen voor je Wajong-uitkering. Dit geldt ook voor het volgen van een thuisstudie of studie op afstand.

Let op. Een reisproduct is onderdeel van studiefinanciering, dus wordt het gezien als gebruik maken van studiefinanciering, en heeft daardoor invloed op je recht op Wajong.

===
Per 1-1-2020?
Het kabinet is voornemens dat mensen met een Wajong2010 die gaan studeren, niet meer in de studieregeling terecht komen met een uitkering van 25% van het minimumloon, maar in de Wajong2010-werkregeling of -uitkeringsregeling blijven.

Het kabinet is voornemens om studie als uitsluitingsgrond voor toegang tot de Wajong2015 te schrappen.

===
Per 1-1-2021
Per 1 januari 2021 wordt de individuele studietoeslag bij een medische beperking bij elke gemeente 300 euro per maand. Daarnaast zal ook de aanvraag- en toekenningsprocedure gelijk worden getrokken. Gemeenten mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging

===
Per 1-1-2020?
Het kabinet is voornemens de fiscale scholingsaftrek te vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) dat jezelf moet aanvragen.
https://www.stap-budget.nl/
===

Bij duurzaam geen arbeidsvermogen voor oude Wajong, Wajong2010, Wajong2015:
- Je mag bij “duurzaam geen arbeidsvermogen” wel een thuisstudie doen.
- Geen reintegratietraject en geen ondersteuning bij het kiezen van een opleiding en een financiële vergoeding voor opleiding van UWV mogelijk.
- UWV verwijst naar Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO-loket) van je gemeente.
- Mogelijk voor advies over opleiding naar https://www.lerenenwerken.nl/

-> Oude Wajong:
De oude Wajong wordt niet gekort tijdens je beroepsgerichte thuisstudie of voorbereidende thuisstudie. Ook als je recht hebt op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren of levenlanglerenkrediet (LLLK) of financiering uit een fonds voor studenten die studievertragingen hebben opgelopen (DUO) wordt je Wajong-uitkering niet gekort.

De Wajong-uitkering zal niet worden gekort als je studiefinanciering hebt of LLLK, maar de DUO kan de Wajong-uitkering wel als inkomsten zien, waardoor mogelijk de studiefinanciering gekort zal worden.

Vanuit de oude Wajong kunnen er mogelijkheden zijn een thuisstudie vergoed te krijgen via het UWV als je arbeidsvermogen hebt. Dit kan als de thuisstudie kan leiden naar een betaalde baan. Je arbeidsdeskundige kan je hier meer over vertellen.

Na het het stoppen of slagen kun je opnieuw worden beoordeeld op arbeidsvermogen of zelfs een volledige herkeuring krijgen, maar dat hoeft niet.

->Wajong2010:
De Wajong2010 wordt gekort tot 25% van het minimum loon tijdens je beroepsgerichte thuisstudie of voorbereidende thuisstudie. Dit korten gebeurt in de volgende gevallen:
- Je hebt een studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming scholieren op basis van Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).
- financiering uit het profileringsfonds voor studenten die studievertragingen hebben opgelopen (DUO).
- Je kinderbijslag ontvangt.
- In bepaalde gevallen: Je ouders recht hebben op kinderbijslag tijdens je studie.
- Je in deeltijd studeert, mits er gemiddeld 213 klokuren of meer per kwartaal lessen of stage wordt gevolgd en men de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt.

In ander gevallen blijft je uitkering hetzelfde en wordt de Wajong2010 niet gekort. Onduidelijk is of je dan in de uitkeringsregeling valt of in de werkregeling.(blijf je in dezelfde regeling als waar je al in zat voor je begon aan de thuisstudie?)

Mensen die een levenlanglerenkrediet (LLLK) ontvangen kunnen vanaf 1 januari 2019 wel Wajong2010 krijgen. Bij wel arbeidsvermogen krijg je een Wajong-uitkering van maximaal 70% van het minimum(jeugd)loon. Bij geen arbeidsvermogen krijg je een Wajong-uitkering van maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon.

Vanuit de Wajong2010 kunnen er mogelijkheden zijn een thuisstudie vergoed te krijgen via het UWV als je “geen arbeidsvermogen maar mogelijk in de toekomst wel” of “wel arbeidsvermogen” hebt. Dit kan als de thuisstudie kan leiden naar een betaalde baan. Je arbeidsdeskundige kan je hier meer over vertellen.

Wajong2010-ers met een studieregeling kunnen, zodra de studie stopt of als je bent geslaagd, dit melden aan het UWV. Onder welke regeling je na de studieregeling valt, hangt ervan af of je arbeidsvermogen hebt.
In eerste instantie wordt er uitgegaan van de gegevens die het UWV al van iemand heeft. Er wordt alleen een beoordeling van het arbeidsvermogen gedaan, als dat noodzakelijk is.
Heb je duurzaam geen arbeidsvermogen? Dan komt je in de uitkeringsregeling.
Heb je wel arbeidsvermogen? Of heb je geen arbeidsvermogen, maar wel ontwikkelmogelijkheden? Dan kom je in de werkregeling.
De Voortgezette werkregeling komt pas aan de orde na 7 jaar arbeidsondersteuning, maar niet eerder dan op 27-jarige leeftijd.

De vraag is of een toelage een financiële voorziening is als bedoeld in art. 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijke onderzoek.

In dat geval zult u namelijk geen hogere uitkering op grond van de werkregeling ontvangen, maar nog steeds een uitkering op grond van de studieregeling zoals u die altijd van ons heeft ontvangen. De reden hiervoor is, dat u feitelijk nog steeds studeert en dat u dan geen recht heeft op inkomensondersteuning op grond van de werkregeling, met een bijbehorende hogere uitkering. De toelage die u zult ontvangen zien wij dan als een tegemoetkoming die in de plaats komt van studiefinanciering.

U heeft geen recht op een aanvullende toeslag vanuit het UWV als u een uitkering naar de studieregeling ontvangt.

Wajong wet artikel 2:43 lid b https://wetten.overheid.nl/BWBR0008657/2019-07-01#Hoofdstuk2

->Wajong2015:
Je kunt je Wajong2015 behouden als je geen gebruik maakt van de studiefinanciering. Maar als één van onderstaande zaken geldt of op diegene van toepassing is, dan krijg je geen Wajong 2015 zolang de opleiding duurt:
- Je ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren of financiering uit een fonds voor studenten die studievertragingen hebben opgelopen (DUO).
- je een tegemoetkoming voor de onderwijsbijdrage en schoolkosten ontvangt en een voltijdsopleiding volgt aan het voortgezet onderwijs, een vavo-opleiding volgt of voortgezet speciaal onderwijs volgt (VSO)
- je jonger bent dan 30 jaar en voor je opleiding per kwartaal gemiddeld ten minste 213 hele uren aan lessen volgt of stage loopt
- Je ouders recht hebben op kinderbijslag tijdens je studie.

Mensen die een levenlanglerenkrediet ontvangen kunnen vanaf 1 januari 2019 wel Wajong 2015 krijgen. Je ontvangt dan een Wajong-uitkering van maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon.

Er is geen recht meer op Wajong2015 wanneer je een thuisstudie volgt als je recht hebt op financiering. Als je geen recht hebt op financiering dan eerst je plannen bespreken met je arbeidsdeskundige. Het kan zijn dat hier bij specifieke thuisstudies anders mee wordt omgegaan. Een HBO-thuisstudie is natuurlijk weer iets anders dan bijvoorbeeld een thuisstudie kleding maken of fotografie.

Vanuit de Wajong2015 zijn er geen mogelijkheden een thuisstudie vergoed te krijgen via het UWV.

Je kunt een studie volgen of afronden met een Wajong2015 zonder gevolgen voor je Wajong2015 als je geen gebruik maakt van studiefinanciering, gift of van het leenrecht. En, indien je jonger bent dan 30 jaar, je niet meer dan 213 uur per kwartaal besteedt aan je studie of stage.

Als Wajong2015 tijdens je thuisstudie is gestopt en je stopt of slaagt voor je thuisstudie kun je alleen weer een Wajong-uitkering krijgen als je geen arbeidsvermogen hebt.

BBL:
Bij een MBO BBL opleiding is er geen recht hebt op studiefinanciering.

Open universiteit:
In een aantal situaties geeft de Open Universiteit een korting van 50% of 80% op het wettelijk collegegeld aan studenten met een laag inkomen. Dit doen zij op grond van de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU). Je komt niet in aanmerking voor KCOU als je aanspraak kunt maken op studiefinanciering of het levenlanglerenkrediet (LLLK).

Ervaringen:
Je moet er wel de discipline voor hebben. Bij sommige thuiscursussen horen ook groepsbijeenkomsten/praktijkdagen. Misschien dat dat juist wel of niet prettig voor je is.

Kijk in hoeverre het diploma geaccredideerd is. Veel van de thuisstudie bedrijven maken hun eigen curriculum wat helemaal niet in overeenstemming is met de reguliere studie. Dat verkleint de kans op een baan aanzienlijk. Dus google even op ervaringen van mensen die deze thuisstudie bij de respectievelijke instelling gedaan hebben. En kijk vooral hoe de baankansen zijn.

Kijk of er een verplichte stage bij de thuisstudie hoort. Als je alleen een stage in deeltijd aankunt dan zijn die moeilijk te vinden. Geen stage kunnen vinden betekent thuisstudie niet af kunnen maken en daardoor geen diploma. Overleg in dit geval van tevoren met het studie-instituut voordat je aan de thuisstudie begint. Misschien is het ook mogelijk de stage over een langere tijd te verdelen.

Kijk of het mogelijk is om tweedehands studiemateriaal aan te schaffen.

Kijk of het mogelijk is examen te doen bij een externe examinator.

Kijk of je een diploma of een certificaat krijgt. Het verschil tussen een diploma en certificaat is volgens mij dat een diploma officieel erkend wordt en een certificaat niet.

Links:
http://thuis-studeren.net/ en http://www.thuisstudiereviews.nl/
https://www.springest.nl/thuisstudie
https://www.ou.nl/
https://www.deeltijd-opleidingen.nl/
https://www.edx.org/
https://www.centrumvoorafstandsonderwijs.be/

Het UWV sluit overeenkomsten met bedrijven die opleidingen bieden en aan de volgende voorwaarden voldoen:
• die minimaal één kalenderjaar deel uitmaken van het scholingsaanbod van het bedrijf;
• waarbij het bedrijf garandeert dat de kwaliteit van het lesmateriaal van goed niveau is. En waarmee je een certificaat of diploma kan halen dat door de sector of branche wordt erkend.

Je kunt zelf om een afspraak met je arbeidsdeskundige van het UWV vragen. Dat kan via een berichtje in je werkmap op werk.nl of via de telefoon. Het is dan van belang dat je aangeeft waarom je deze opleiding/cursus wilt doen en hoe zeker het is dat je met de opleiding/cursus een baan krijgt. Een verder de naam van opleiding, locatie van opleiding, hoe lang de opleiding duurt, hoeveel tijd de opleiding elke week kost en of er een stage bij hoort.

Mogelijk is er een Mobiliteitscentrum in je buurt of een Leerwerkloket voor informatie
http://www.onderwijsmobiliteitscentrum.nl/
https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten

Doorgeven veranderde gezondheid aan UWV binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn.
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/doorgeven-wijzigingen-in-uw...

DUO en studievertraging en verlenging studiefinanciering
https://duo.nl/particulier/studievertraging/index.jsp

Voorzieningen via UWV
https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/index.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/bekijken-normbedragen-voorz...

Alternatieven:
- Leren op afstand
- Deeltijdstudie
- Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO).
VAVO is er voor iedereen van 18 jaar en ouder die een VMBO-TL, HAVO- of VWO-diploma of deelcertificaten wil halen.
Meer informatie over VAVO:
https://www.vavoscholen.nl/w/
- Flexstuderen https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/12/experiment-flexst...
- HOVO Hoger Onderwijs Voor Ouderen https://www.hovo-nederland.org/
- Volksuniversiteit https://www.volksuniversiteit.nl/

De maatmanwissel, die jezelf moet aanvragen, kan plaatsvinden als je:
• Een HBO of universitaire opleiding vóór je 30ste afrondt. Hierbij hoeft er (nog) geen sprake te zijn van werk in de richting van de opleiding. Op het moment dat je met deze opleiding aan de slag gaat wordt je maatmanloon aangepast.

Of
• Een HBO of universitaire opleiding afgerond hebt na je 30ste en je bent in de richting van de opleiding aan het werk.

Kosten die je maakt voor een opleiding of een studie of voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) kun je aftrekken bij de belastingaangifte.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdie...

Als je inkomsten voor de belasting hierdoor naar beneden gaan kom je mogelijk in aanmerking voor meer uitkering, toeslagen of andere zaken. Ga dit na!

Per ? Het kabinet is voornemens de fiscale scholingsaftrek te vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) dat jezelf moet aanvragen.

Als je een stagevergoeding krijgt wordt dit gezien als inkomsten en verrekend met je Wajong uitkering. Je kunt ook afzien van een stagevergoeding. Onkostenvergoedingen, bijvoorbeeld reiskosten tijdens je stage, worden niet als inkomsten gezien.

Financiering
DUO:
https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp
https://duo.nl/particulier/studievertraging/je-hebt-wajong.jsp
https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleidin...
UWV: reintegratietraject https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/oude-wajong/tijdens-wajo...
UWV of gemeente: Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-indicatie-ernstig...
Gemeente: Individuele studietoeslag
Gemeente: scholingslening
School: profileringsfonds bij HBO of universitaire studie
School: mbo-studentenfonds
Werkgever: subsidie voor je opleiding uit het ESF fonds. Sommige bedrijven hebben een opleidingsbudget. Of er is iets vastgelegd in de cao.
Familiebank: https://www.consumentenbond.nl/hypotheek-eerste-huis/familiebank-zo-rege...
Belastingvrij schenken, vrij van recht schenken
Lening
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen:
http://ooverzicht.nl/
Fondsen het Fondsenboek:
https://www.verenigingvanfondsen.nl/
https://www.walburgpers.nl/winkel/bedrijfsinformatie/fondsendigitaal/
Stichting Talent Support http://www.talentsupport.net/
Stagefonds Zorg https://www.dus-i.nl/subsidies/stagefonds-zorg
Stichting Armoedefonds geeft een schoolspullenpas https://www.armoedefonds.nl/
Crowdfunding

Als een studie vanuit particuliere fondsen wordt vergoed, heeft de studie geen invloed op de hoogte van de Wajong-uitkering.
Andere vormen voor financiering van je studie hebben wel invloed op je Wajong-uitkering. Een voorbeeld hiervan is studiefinanciering op basis van de wet studiefinanciering 2000.

Studeren met kind(eren):
https://studiemetkind.nl/
http://studerendemoeders.nl/

Kijk ook naar studentenkortingen, bijvoorbeeld verzekeringen, boeken, laptop, kleding, abonnementen. Ook tweedehands is er van alles te koop.

Kleine aanvulling voor de Oude Wajong: De Wajong-uitkering zal niet worden gekort als je studiefinanciering hebt of LLLK, maar de DUO kan de Wajong-uitkering wel als inkomsten zien, waardoor mogelijk de studiefinanciering gekort zal worden.

Voor een (thuis)opleiding bij NCOI betaalt een student vaak meer dan bij een publieke mbo- of hbo-school.

Het private opleidingsbedrijf NCOI verwierf met een slim verdienmodel in tien jaar een monopolie op volwassenenonderwijs en omscholingscursussen. Studenten klagen over extra kosten voor begeleiding, feedback en herkansingen. Docenten zijn uitgeknepen freelancers.

In 2017 was de Onderwijsinspectie zeer negatief over de kwaliteit van de mbo-opleidingen en het lukte niet altijd om hbo-opleidingen geaccrediteerd te krijgen.

NCOI is in het verleden meermaals op de vingers getikt voor het zaaien van verwarring over de status van de opleidingen. Zo schreef de Onderwijsinspectie in 2017 dat NCOI voor verschillende mbo-programma’s ‘de indruk wekte dat er sprake is van een erkend mbo-diploma’, terwijl die programma’s niet officieel waren erkend

https://perspectief.uwv.nl/forum/inloggen


Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!