Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Saraya en Mariska. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Wetsvoorstel harmonisatie Wajong
Nieuws

Pagina's

Het wetsvoorstel is gebaseerd op de beleidsdoorlichting SZW begrotingsartikel 4; Wajong.

Het UWV geeft aan dat mensen met een Wajong uitkering en arbeidsvermogen vaak werken in deeltijd en steeds vaker via een tijdelijk contract. Tijdelijke contracten kunnen veranderingen veroorzaken in de hoogte van uitkering (UWV) en de toeslagen (Belastingdienst) en de regelingen voor minima (Gemeente). Aangezien de definitieve vaststellingen van de Wajong uitkering en de toeslagen achteraf plaats vinden zullen waarschijnlijk veel mensen met een Wajong uitkering in armoede en onzekerheid leven. Bovendien zijn ze niet in staat om een spaarbuffer op te bouwen van hun lage inkomsten. Angst voor mogelijke terugbetalingen en variabele inkomsten zijn dan niet bevorderlijk om te gaan werken.

1

Een van de uitgangspunten van het wetsvoorstel is dat meer werken meer moet lonen, echter daarin worden niet meegenomen de diverse belastingtarieven, toeslagen, regelingen voor minima. Onduidelijk is daardoor of mensen met een Wajong uitkering in het wetsvoorstel in de praktijk erop vooruit gaan als ze meer gaan werken.

In de periode 1 januari 2013 en 1 juni 2019 zijn in totaal 55.903 banen gerealiseerd voor mensen in de doelgroep banenafspraak waarvan mensen met een Wajong en arbeidsvermogen deel uit maken Wel is de definitie wie onder het doelgroepregister en de banenafspraak vallen opgerekt zodat een vertekend beeld is ontstaan. Beschutte werkplekken blijven aanzienlijk achter. Het betreft een periode van grotendeels hoogconjunctuur. Het eerste kwartaal 2019 liet een terugval van banen zien. Het aantal banen voor mensen met een Wajong uitkering en arbeidsvermogen is bij lange na niet voldoende. Zowel mensen met een Wajong als werkgevers kunnen elkaar zeer moeizaam vinden.

2

Laatst gewijzigd op: 24 november 2019 17:24

De Sociale werkbedrijven zijn sinds eind 2014 gesloten voor nieuwe mensen met een Wajong uitkering. In sommige gemeenten zijn ze gefuseerd met de (regionale) sociale diensten, anderen zijn ontmanteld. Weer anderen zijn gefuseerd met het werkdeel van gemeenten. Door dit opknippen is kennis en kunde over verschillende doelgroepen ten koste gegaan van de kwaliteit die aan de verschillende doelgroepen wordt geboden. Ook gaat het opknippen van dienstverlening ten koste van de contacten en vertrouwensband die met werkgevers is opgebouwd. Verandering leidt dus zeker niet altijd tot meer succesvolle plaatsingen. Bij sociale werkbedrijven vangen de betere arbeidsbeperkten deels de lagere productiviteit op van de mensen die meer arbeidsbeperkt zijn. Bij plaatsing in bedrijven valt deze opvang weg en moet worden opgevangen door financiële ondersteuning voor de werkgever.

3

SW bedrijven zijn meer dan werk voor hun werknemers. Vaak bieden SW bedrijven ook ondersteuning bij schulden of doorgeven van wijzigingen aan de instanties, omdat ze het zelf niet kunnen. De langdurige contracten bij de SW bedrijven geven meer zekerheid in wat men te besteden heeft. Door de grote aantallen bij elkaar hebben de SW bedrijven meer kennis en ervaring en oplossingen die werken. Door meer stabiliteit in inkomen wordt de leefomgeving niet beperkt tot alleen de supermarkt en het niets kostende uitje naar het tuincentrum of de kringloop winkel.

Van de wachtenden van de doelgroep WSW van eind 2014 kwam 39% in de vier daaropvolgende jaren aan het werk. Van de wachtenden in eerdere jaren, die bleven vallen onder de WSW, was dit 55% tot 63%. Onbekend is hoeveel mensen met een Wajong uitkering een WSW indicatie hebben.

4

Laatst gewijzigd op: 24 november 2019 17:25

In de beleidsdoorlichting zijn niet de klachten en meldingen meegenomen die zijn gedaan bij het UWV, bij re-integratie bedrijven of de re-integratie beroepsvereniging of bij Nationale Ombudsman voor beschut werk.

5

Laatst gewijzigd op: 24 november 2019 17:26

Inkomsten daling door bezuinigingsmaatregelen door bijvoorbeeld afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, afschaffing de compensatie voor het verplicht eigen risico, 2015 aanpassing schattingsbesluit (2015), bezuinigd op huishoudelijke hulp, PGB en hulpmiddelen in huis door gemeenten vanaf 2015, mantelzorgcompliment van € 200,00 naar kopje koffie drinken onder begeleiding van dure begeleider, verlaging tegemoetkoming arbeidsongeschikten (2013: € 342,00 – 2019: € 179,81), verlaging van 75% wml naar 70% wml bij wel arbeidsvermogen en geen werk (2018). De absolute inkomenspositie veroorzaakt door diverse maatregelen van diverse organisaties is niet meegenomen in de beleidsdoorlichting. De gevolgen op schulden, schuldsanering, bewindsvoering, criminele of illegale zaken, zelfdoding zijn ook niet meegenomen in de beleidsdoorlichting.

6

Door de verlaging van de Wajong uitkering bij arbeidsvermogen van 75% naar 70% maakten zij vanaf 2018 mogelijk aanspraak op een toeslag van het UWV als ze sociaal minimum kwamen. Verwacht werd door het UWV dat in totaal 30.000 aanvragen zouden binnenkomen. Het aantal aanvragen bleef achter bij de verwachting en is bijgesteld naar 10.000. Mogelijk leven 20.000 mensen met een Wajong uitkering onnodig onder de armoedegrens ondanks meerdere brieven van het UWV die wees op deze toeslag. Het UWV wees er niet op dat in sommige gevallen bijzondere bijstand een mogelijkheid is om op het sociaal minimum te komen. Het toont aan dat lezen, begrijpen, alert zijn en adequaat reageren voor een grote groep mensen met een Wajong uitkering niet haalbaar is. Bij wisselende inkomsten door tijdelijke of korte contracten waarbij gevolgen zijn voor uitkering, toeslagen en regelingen voor minima is de kans zeer groot dat mensen met een Wajong uitkering hopeloos en langdurig in de schulden komen.

7

In de beleidsdoorlichting is niet meegenomen het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 13-12-2006

8

Laatst gewijzigd op: 24 november 2019 17:28

Vragen:
Is de analyse van de beleidsdoorlichting niet te beperkt geweest en hadden meer en betere uitgangspunten en randvoorwaarden moeten worden meegenomen?
Staat de beleidsvoorlichting te ver af van de realiteit?
Moet er ingezet worden op werken bij de SW bedrijven, intern of als dat kan via detachering en moet de duurzaamheid van banen worden meegenomen in de beleidsdoorlichting?
Moeten klachten en meldingen van bijvoorbeeld UWV, reïntegratiebedrijven en -beroepsvereniging, Nationale Ombudsman van beschut werk mee worden genomen in de beleidsdoorlichting?
Moeten gevolgen voor wijzigingen in inkomen op o.a. toeslagen en aanvullende bijstand en regelingen voor minima ook worden meegenomen in de beleidsdoorlichting? En de hoeveelheid aan administratieve belasting om alles door te geven naar de diverse organisaties?

9

Laatst gewijzigd op: 24 november 2019 17:28

Moet de absolute inkomenspositie veroorzaakt door diverse maatregelen van diverse organisaties ook worden meegenomen in de beleidsdoorlichting? En de gevolgen op schulden, schuldsanering, bewindsvoering, criminele of illegale zaken, zelfdoding?
Moet het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 13-12-2006 meegenomen worden in de beleidsdoorlichting?
Wat wordt gedaan om voortaan tot een betere beleidsdoorlichting te komen?

10

Pagina's