Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen
Nieuws
Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen
jan
122699

In de loop van dit jaar:

- stoppen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Het gaat om bedragen tot 500 euro die de Belastingdienst automatisch mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige.
- stoppen van beslag op toeslagen door de Belastingdienst.

Deze tussenmaatregelen overbruggen de periode tot inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

https://www.nieuwsszw.nl/kabinet-komt-met-spoedmaatregelen-om-mensen-met...

Er is een wetswijziging in voorbereiding die gemeenten expliciet toestaat om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties. Gemeenten kunnen mensen met huurachterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen.

Na de wetswijziging mogen hulpverleners zelf gegevens verzamelen en registers raadplegen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over inkomen en vermogen. Gemeenten moeten bij de start van een schuldhulpverleningstraject een beschikking afgeven met daarbij een plan van aanpak. Ook is dan helder welke gegevens de gemeente gebruikt.

https://www.nieuwsszw.nl/meer-mogelijkheden-voor-preventie-en-vroegsigna...

- De Belastingdienst kijkt ook naar het met terugwerkende kracht versoepelen van haar incassobeleid.
- Ophoging van de beslagvrije voet bij jongeren door de Belastingdienst.
- Aan gemeenten wordt, vooruitlopend op de nieuwe wet, gevraagd om voortaan bij de verrekening van schulden met een bijstandsuitkering een beslagvrije voet te hanteren ter hoogte van 95% van de bijstandsnorm.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/13/kabinet-komt-met-...

Fries Sociaal Planbureau: Regionaal verhaal achter cijfers belangrijk voor aanpak werkende armen
https://www.fsp.nl/nieuws/regionaal-verhaal-achter-cijfers-belangrijk-vo...

Aantal armen neemt af, maar dat is niet het hele verhaal.
https://www.fsp.nl/nieuws/aantal-armen-neemt-af-maar-dat-is-niet-het-hel...

Wijken en buurtschappen hebben invloed op zorgvraag (en daarmee op zorgkosten).
https://www.rug.nl/aletta/blog/zorgkosten-besparen-door-wijken-te-vergel...
http://research.policyarchive.org/4602.pdf

Dat de aandacht bij jonge koppels moet liggen om aan armoede te ontkomen en te bestrijden is al meer dan een eeuw bekend. Deze jonge gezinnen zijn bereid, staan open en zijn in staat om veranderingen te omhelzen en er uitvoering aan te geven.
https://www.socialevraagstukken.nl/waarom-is-een-uitkering-hebben-toch-z...

Internetconsultatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening tbv de uitwisseling van persoonsgegevens.

Het uitwisselen van persoonsgegevens faciliteren voor vroegsignalering van schulden en voor het besluit over toegang en plan van aanpak schuldhulpverlening.

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd en daarnaast is een reactie op de onderstaande specifieke vragen welkom:

1. Ontbreken persoonsgegevens in de tabel in het algemene deel (zie pagina's 6 en 7) van de memorie van toelichting die noodzakelijk zijn voor schuldhulpverlening?
2. Zou de melding van betalingsachterstanden door verhuurders aan gemeenten wettelijk geregeld moeten worden (in aanvulling op de grondslag voor gemeenten om de gegevens te mogen ontvangen en gebruiken)?
3. Is overgangsrecht nodig voor het aanpassen van het gemeentelijke plan integrale schuldhulpverlening en gemeentelijke (ICT-)processen?

https://www.internetconsultatie.nl/uitwisseling_persoonsgegevens_schuldh...

Laatst gewijzigd op: 21 maart 2019 19:46

De ervaring leert inmiddels dat data:
- vooral voor de doelgroep behandelaars en beslissers is.
- na verloop van tijd steeds meer soorten/groepen toegang krijgen.
- na verloop van tijd ook andere partijen toegang krijgen uit veiligheidsoogpunt of gemak of om burgers niet lastig te vallen
- data terecht komt bij semi-publieke partijen.
- data terecht komt bij private partijen, al of niet betaald, al of niet via tussenpartijen. Het krijgt een commercieel karakter.
- data terecht komt in het buitenland, omdat datacenters zich gemakkelijk verplaatsen. Er zijn geen restricties dat datacenters en hun data zich niet naar het buitenland mogen verplaatsen.
- patiënten steeds minder naar behandelaars gaan omdat ze door krijgen dat hun gegevens bij veel mensen op de tafel liggen, ze worden daardoor zakelijker in gesprekken met behandelaars en gaan minder informatie geven aan behandelaars en gaan uitwijken naar elders en het complete beeld van de patiënt verdwijnt.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze wijziging van de Wet gemeenten schuldhulpverlening.
https://www.nieuwsszw.nl/tijdige-informatieuitwisseling-helpt-bij-preven...

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert over preventieve schuldhulpverlening door gemeenten.

Het plan is dat gemeenten mensen ongevraagd gaan benaderen. Dit kan inbreuk maken op hun privacy. Net als de uitwisseling van gegevens die hieraan voorafgaat.

Mensen met schulden helpen is een belangrijke taak van de gemeente. Maar dit moet wel met respect voor de privacy van deze mensen gebeuren.

De AP adviseert om het voorstel wel op een aantal punten aan te passen, zodat het volledig voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Melden van huurachterstanden
Risicomodellen
Gezondheidsgegevens
Privacywaarborgen
Terugkoppeling aan schuldeisers

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-adviseert-over-preven...

Laatst gewijzigd op: 30 juli 2019 15:16

Bijna 30 procent van de schuldenaren van de leden van de NVVK zijn laaggeletterd. Nog eens 20 procent heeft een licht verstandelijke beperking. En een groep van 18 procent heeft psychische problemen.

Mensen met een Wajong uitkering kunnen structureel onder het sociaal minimum komen. Ze moeten dan een UWV toeslag aanvragen, het nieuwe toetsingsinkomen voor de belasting bereken en doorgeven en soms ook voor de aanvullende bijstand van de gemeente, etc.

Het zou al helpen als alle maandelijkse uitkeringen, plus eventueel loon of inkomen als zelfstandige, niet onder het sociaal minimum kunnen komen, zowel van mensen zonder werk als van mensen met werk zonder en met loondispensatie..

Schulden zijn ondertussen een industrie geworden waarin veel geld omgaat – geld dat niet bij de armen terechtkomt. Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan berekende het Nibud in 2014 al dat een huishouden met ernstige financiële problemen de Nederlandse samenleving gemiddeld 10.000 euro per jaar kost. Er waren op dat moment ongeveer 1,1 miljoen van dit soort huishoudens in Nederland.

Huishoudens met schulden kosten de samenleving jaarlijks 11 miljard euro.

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, publiceerde voorjaar 2020 een onderzoek naar de knelpunten in de toegang tot de Wsnp onder de veelzeggende titel Hindernisbaan zonder finish. Daarin staat onder meer: ‘Sinds 2014 komen steeds minder burgers in aanmerking voor de wettelijke regeling die het mogelijk moet maken na 3 jaar weer schuldenvrij te zijn: de Wet schuldsanering natuurlijke personen. In de periode 2014 – 2019 is het aantal mensen dat gebruik maakte van deze regeling met 62% gedaald. Deze daling wordt niet gecompenseerd door een stijging van het aantal minnelijke trajecten via de gemeentelijke schuldhulpverlening. Per saldo komen dus steeds minder burgers in aanmerking voor een schuldenvrije toekomst.

Laatst gewijzigd op: 04 maart 2021 18:03

Staat je onderwerp er niet tussen? Start dan je eigen discussie!