Naar hoofdinhoud

Praat mee op het Wajong-forum

Op dit forum kunnen Wajongers hun ervaringen met elkaar delen. Discussieer mee over onderwerpen die je bezighouden en stel je algemene vragen over je Wajong-uitkering.

De meest recente, actieve discussie staat bovenaan.

Moderators op dit forum zijn Eva en Dirk-Jan. Zij begeleiden de discussies namens UWV.

Het UWV Webcareteam beantwoordt algemene vragen over je uitkering.

Forum: Nieuws > de stand van zaken herbeoordeling t/m heden
Nieuws

Pagina's

UWV: Regionale verschillen in banengroei (banenafspraak)

• De arbeidsmarktregio’s groeien naar elkaar toe. In arbeidsmarktregio’s die in de uitgangssituatie (2015) een relatief laag percentage werkenden hadden, groeit het aandeel werkenden sneller dan in de arbeidsmarktregio’s die in de uitgangssituatie een relatief hoog percentage werkenden kenden.
• De verschillen tussen de arbeidsmarktregio’s wat betreft de groei van het aandeel werkenden kunnen grotendeels verklaard worden door verschillen in de uitgangssituatie (2015), en in het tempo waarin en de wijze waarop de Participatiewet wordt geïmplementeerd.
• Regionale beleidskeuzes bepalen in belangrijke mate waarom er arbeidsmarktregio’s zijn met een opvallende ontwikkeling.
• Regionale verschillen worden niet met name veroorzaakt door economische factoren, zoals het aantal beschikbare vacatures in een arbeidsmarktregio.

1

• Verschillen worden vooral veroorzaakt door de wijze en het tempo van de implementatie Participatiewet in een arbeidsmarktregio.
• De inzet van de Praktijkroute draagt bij aan de realisatie van de banenafspraak
• Het detacheren van mensen uit de Wsw-groep beschut werk naar reguliere werkgevers draagt bij aan de realisatie van de banenafspraak.
• Als het gaat om het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking is er binnen alle 35 arbeidsmarktregio’s een positie voor het regionale werkbedrijf, verankerd in periodieke overleggen op bestuurlijk, management- en uitvoeringsniveau.
• 30 van de 35 arbeidsmarktregio’s hebben afspraken gemaakt over de marktbenadering gericht op mensen met een arbeidsbeperking.

2

• Het merendeel van de regio’s heeft nog geen afspraken op regioniveau gemaakt over de werkzoekendendienstverlening als het gaat over bijvoorbeeld de intake en diagnose, de criteria en de wijze van werkfit maken van werkzoekenden of over een apart loket voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking.
• Over de aansluiting werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening zijn in een meerderheid van de regio’s wel afspraken gemaakt.

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/kennis-onderzoeke...

3

Indicatieve verdeling Banenafspraak per regio geactualiseerd.
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/i...

Banenafspraak: 51.978 banen gerealiseerd.
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/participatiewet/nieuws/b...

Het ministerie van SZW heeft het jaarrapport Wsw-statistiek 2018 gepubliceerd.
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/wsw/nieuws/publicatie-ja...

Laatst gewijzigd op: 03 augustus 2019 10:13

En weer is er gegoocheld met cijfertjes......

"Vooruitlopend op de invoering van het Besluit heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid UWV verzocht om per 1 december 2018 alle personen weer toe te voegen aan het doelgroepregister die eerder ten gevolge van de T+2 regel waren uitgeschreven. Hiermee wordt geanticipeerd op een wijziging van de Wfsv die op dit moment nog in behandeling is. Deze toevoeging heeft geleid tot 2208 extra banen volgens de banenafspraak in het vierde kwartaal van 2018" https://www.uwv.nl/overuwv/Images/trendrapportage-q1-2019.pdf pagina pagina 2 onder kopje wijziging T+2 regel.

Dus het daadwerkelijk aantal banen ligt lager dan er wordt gezegd want door (al)weer een administratief trucje zijn er opeens in het laatste kwartaal van 2018 2208 banen "extra".

De Eerste Kamer heeft ingestemd met enkele wijzigingen in de werking van de banenafspraak en de quotumheffing.

De veranderingen houden in dat:
• het mogelijk wordt om een eenmaal geactiveerde quotumheffing ook weer stop te zetten (deactiveren) zodra blijkt dat een sector in de jaren erna de afgesproken aantallen alsnog haalt;
• de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt opgelegd. Over de eerste jaren na activering van de quotumregeling hoeven (overheids)werkgevers geen heffing te betalen. De sector overheid krijgt daarmee meer tijd om alsnog aan de banenafspraak te voldoen;
• het met enkele technische wijzigingen duidelijker wordt dat een arbeidsbeperkte – zolang die geregistreerd is voor de banenafspraak en de zgn. uitlooptermijn geldt – meetelt voor de banenafspraak. De werkgever kan daarmee aanspraak maken op de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel.

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20191105/kritiek_op_wetsvoorstel_quotum

UWV: Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2020 in totaal 61.792 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 51.062 banen via een regulier dienstverband en 10.730 banen via een uitzendcontract of detachering.

Cijfers 4de kwartaal 2019.

Factsheet Banenafspraak
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-banenafspraak-q4-2019.pdf

Regionale trendrapportage Banenafspraak
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/trendrapportage-q4-2019.pdf

Rapportage beschut werk
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/rapportage-beschut-werk-q4-2019.pdf

Transparantie van klantprofielen
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/transparantie-klantprofielen-banenafsp...

Rijksoverheid: Werkgevers hebben samen 61.615 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd in 2019, waarvan het bedrijfsleven 51.829 extra banen realiseerde.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/resultaten-banena...

Is het mogelijk de rapportage te versnellen in verband met de coronacrisis, zodat er sneller acties kunnen worden genomen als blijkt dat veel banen weg (gaan) vallen?

Factsheet Banenafspraak
Regionale trendrapportage Banenafspraak
Rapportage beschut werk
Transparantie van klantprofielen

Het tweede kwartaal van 2020 is al voorbij en de laatste cijfers zijn van eind 2019!!!!

UWV bij de les blijven en op het vinkentouw!

Pagina's